Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, rất vinh dự được tổ chức vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng; Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lẫn thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông lần III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 – 2020, những kết quả các chỉ tiêu đã đạt được, chưa đạt được, nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế, yếu kém của khu vực kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh trình Đại hội Báo cáo Tổng kết Đại hội lần II, nhiệm kỳ 2012 – 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 với trọng tâm định hướng đó là:

Hội Nghị BCH Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa II mở rộng sơ kết tình hình phát triển kinh tế tập thể 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

“Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; đẩy mạnh xây dựng Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông vững mạnh; thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên”

Trong nhiệm kỳ 2012 – 2020, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh, trong nước đan xen thuận lợi, khó khăn và thách thức; tình hình chính trị thế giới, dịch bệnh Covid – 19 diễn ra hết sức nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập của mỗi chúng ta, đặc biệt là khu vực kinh tế tập thể diễn biến hết sức phức tạp, xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Để đạt được những kết quả đề ra là hết sức quan trọng, đòi hỏi mỗi chúng ta phải nỗ lực vượt bậc, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo thêm sức mạnh tập thể, tận dụng mọi thời cơ thuận lợi để vượt qua khó khăn thách thức tạo đà cho sự phát triển, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu đề ra chung sức với các hợp tác xã thành viên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh khắc phục khó khăn để đưa khu vực kinh tế tập thể của tỉnh ngày càng phát triển, cùng với các thành phần kinh tế khác tham gia Hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và trên thế giới.

Đại hội này, chúng ta cần đánh giá nghiêm túc, đầy đủ và hết sức khách quan về những việc làm được, chưa làm được, để từ đó tìm ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời từ đó đề ra phương hướng và nhiệm vụ và các  giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội lần này có một nhiệm vụ quan trọng là sáng suốt lựa chọn để bầu các đồng chí vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực đó là những cán bộ, đảng viên hạt nhân tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ, năng lực, uy tín để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, các tổ chức đoàn thể trong giai đoạn mới đạt kết quả tốt hơn. Đại hội chúng ta sẽ lựa chọn bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm những đồng chí có năng lực, đạo đức và trí tuệ để tiếp thu, đóng góp vào sự thành công của Đại hội để về địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả.

Trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội chúng ta nhận được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Thường trực Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở  Nội vụ, nhiệm vụ của đại hội là hết sức to lớn và quan trọng, đòi hỏi các đại biểu của Đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, đóng góp nhiều nhất, hiệu quả nhất vào sự thành công của Đại hội với phương châm “phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã để nâng cao đời sống nhân dân, đưa tỉnh Đắk Nông ngày càng phát triển bền vững, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc và phồn vinh”.

 ĐẶNG QUỐC DƯỠNG
Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN