TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ
Thứ 2 ngày 01 – Họp Cơ quan 9h00 Hội trường Cơ quan  
Thứ 3 ngày 02/6 – Tổ chức lớp tuyên truyền 7h30’ Xã Quảng Tân TT+ PCS
– Tư vấn thành lập mới HTX tại huyện Đắk Mil 7h30 Huyện Đắk Mil TT + P. KHHT
Thứ 4 ngày 03/6 – Tổ chức lớp tuyên truyền 7h30’ Xã Quảng Trực TT+ PCS
Thứ 5 ngày 04/6 – Tổ chức lớp tuyên truyền 7h30’ Xã Nhân Đạo TT+PCS
Thứ 6 ngày 05/6

BÌNH LUẬN