Sáng ngày 08/8/2019 Tại Cửa hàng trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm của các Hợp tác xã, Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 29 – Khóa II (nhiệm kỳ 2012-2017) của liên minh HTX tỉnh Đăk Nông.

Tham dự Hội nghị có đ/c Trần Văn Đức – UV BCH Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh và các đồng chí trong Ban thường vụ Liên minh HTX.

Tại Hội nghị đã thông qua Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh 7 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2019, báo cáo kết quả họat động của Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, phổ biến một số nội dung cho công tác Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025, góp ý dự thảo Kế hoạch Hội nghị BCH mở rộng Liên minh HTX tỉnh kết hợp Hội thảo mô hình tiêu biểu HTX sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị.

 Qua đó, 7 tháng đầu năm Liên minh HTX tỉnh đề nghị Liên minh HTX Việt Nam hỗ trợ xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm (hỗ trợ theo chuỗi sản phẩm) cho một số HTX năm 2019, tham mưu xây dựng báo cáo tình hình hoạt động của Liên minh HTX tỉnh phục vụ sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 102-KL/TW ngày 22/9/2-14 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 25/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với một số tổ chức Hội và UBND các huyện tổ chức mở 16 lớp tuyên truyền về Luật HTX 2012, Nghị định 151/2007/NĐ-CP, ngày 10/10/2007 của Chính phủ cho cán bộ, hội viên các tổ chức Hội, THT trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp với Báo Đăk Nông thực hiện 03 chuyên trang trên Báo; phát hành bản tin số 34; tổ chức mở 04 lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lý và thành viên HTX trên địa bàn tỉnh, hoàn thiện hồ sơ tư vấn cho 12 nhóm sáng lập viên, đến nay đã thành lập được 6 HTX. Sáu tháng đầu năm 2019, Quỹ hỗ trợ phát triẻn HTX đã tiếp nhận trên 10 thủ tục hồ sơ vay vốn, đã tiến hành hướng dẫn các đơn vị lập hồ sơ, phương án vay vốn, đã giải ngân cho 01 HTX vay vốn mua máy ủi, chôn lấp rác thải, với số tiền 250 triệu đồng. Liên minh HTX tỉnh cũng đã thành lập đoàn tổ chức cho cán bộ HTX đi thăm quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Bắc về mô hình HTX tham gia các chuỗi giá trị sản phẩm tiêu biểu.

Ban Thường vụ thống nhất với các Báo cáo trình tại Hội nghị và đề nghị Liên minh HTX tỉnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như:

Tổ chức các lớp tư vấn cho các nhóm sáng lập viên để thành lập HTX đảm bảo chất lượng và đúng quy định của Luật HTX năm 2012, phấn đấu cả năm thành lập mới được 20 HTX trở lên; tiếp tục tổ chức mở 02 lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và thành viên HTX, phát hành Bản tin kinh tế hợp tác số 35; lập dự toán kinh phí hoạt động của Liên minh HTX cũng như các nguồn lực ngân sách của tỉnh để hỗ trợ phong trào HTX vào năm 2020; tham mưu tổ chức Hội nghị liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm cho 19 tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên; phối hợp với các đơn vị giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, thu hồi và cho vay nguồn vốn Quốc gia giải quyết việc làm đối với các HTX đã đến hạn; tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào kinh tế tập thể năm 2019, tổng kết công tác TĐ-KT Cụm thi đua 5 tỉnh Tây Nguyên, hướng dẫn đối với khối thi đua các HTX nông nghiệp và phi nông nghiệp tổng kết.

Để đạt kết quả theo tiến độ đề ra, Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh đề nghị các đơn vị trực thuộc, phòng chức năng, cá nhân cơ quan Liên minh HTX tỉnh cần cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

Tin, ảnh: Phòng CSTT-PTHTX

BÌNH LUẬN