Cho ý kiến dự thảo quy định hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1156/UBND-TH ngày 14/3/2018, kèm theo Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 12/3/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết luận Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6 khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021, phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 02/2018; trong đó, có nội dung giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng thời để Nghị quyết trên phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị liên quan tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo quy định (có dự thảo tờ trình và nghị quyết kèm theo) Tải tại đây: Dự thảo Nghị quyết.

Ý kiến góp ý của Quý đơn vị, đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân) trước ngày 21/4/2018 để kịp thời tổng hợp tham mưu UBND tỉnh trình HDND tỉnh ban hành; sau thời gian trên, đơn vị không có ý kiến phản hồi thì xem như đồng ý với dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng.

BÌNH LUẬN