Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Ngày 9/1/2024 Hội đồng quản lý quỹ tổ chức họp, đánh giá kết quả đạt được năm 2023 và cho ý kiến thông qua chương trình công tác năm 2024, Nghị quyết kỳ họp thứ 16 – Hội đồng quản lý Quỹ; chủ trì cuộc họp Đ/c: Nguyễn Khải – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, Chủ tịch HĐQL Quỹ, các thành viên Sở Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Chi Nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh Đắk Nông, Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Chuyên viên kiêm nhiệm, Kế toán Quỹ.

Quang cảnh cuộc họp

Năm 2023 Quỹ đã phối hợp tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết của HĐQL Quỹ: Tích cực, chủ động tham mưu chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của Quỹ; Phối hợp tốt với Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH các huyện, thành phố thu hồi nợ gốc, lãi và cho vay theo đúng quy định, vốn thu hồi đến đâu kịp thời giải ngân, không để tồn đọng vốn, tính đến ngày 31/12/2023 giải ngân đạt 100% Kế hoạch, Chương trình công tác đề ra.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Hội đồng quản lý Quỹ cũng biểu quyết thông qua 11 nhiệm vụ; trong đó nhiệm vụ quan trọng Quỹ tích cực tham mưu thủ tục chuyển đổi Quỹ theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ và Thông tư hướng dẫn của các Bộ: Tài Chính, Lao động thương binh và Xã hội, Liên minh HTX Việt Nam và các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đảm bảo thủ tục chuyển đổi theo đúng quy định; đồng thời tham mưu trình UBND về tổ chức lại mô hình hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh hoàn thành trước ngày 31/3/2024./.

                                                                                   Tin, ảnh: Quỹ hỗ trợ PTHTX tỉnh

BÌNH LUẬN