Ngày 5/01/2024 Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành nhằm tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2023, các cấp Hội Nông dân tỉnh đã đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự chỉ đạo của Hội cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương để chỉ đạo, điều hành hiệu quả, sát với thực tế ở cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng:Trong năm, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền được 1.290 buổi cho 72.341 lượt cán bộ, hội viên, nông dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Hội….. Nội dung tuyên truyền tập trung về Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028; Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, năng cao năng lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước Việt Nam trở  thành nước có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; đẩy mạnh tuyên truyền về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Quang cảnh hội nghị.

Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Các cấp Hội chủ động tổ chức triển khai cho hội viên, nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2023 theo Quy định số 944- QĐ/HNDTW, ngày 4/9/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Kết quả,  năm 2023 đã vận động 32.239  hội viên, nông dân đăng ký, qua bình xét có 16.426 hội viên, nông dân đạt danh hiệu SXKDG các cấp (đạt 101,39 % chỉ tiêu Trung ương Hội giao). Các cấp Hội tổ chức vận động nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi nâng cao ý thức, tinh thần tương trợ giúp đỡ các hộ nghèo, khó khăn ở địa phương về chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, thị trường tiêu thụ, liên kết, hợp tác với nông dân sản xuất theo chuỗi; khuyến khích nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp, từng bước hình thành những doanh nhân nông thôn, trực tiếp tham gia sâu vào khâu thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản cho nông dân.Trong năm đã quyên góp hỗ trợ 14.097 triệu đồng; 1.016 ngày công; 458 triệu đồng vật tư, cây, con giống… giúp đỡ 173 hộ nghèo phát triển sản xuất. Xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Các cấp Hội phối hợp tổ chức thành lập mới 19 hợp tác xã với 295 hội viên, nông dân tham gia (đạt 475% chỉ tiêu Trung ương Hội giao); 70 tổ hợp tác, với 148 hội viên, nông dân tham gia (đạt 100% chỉ tiêu Trung ương Hội giao); 05 chi Hội nông dân nghề nghiệp, với 46 hội viên, nông dân tham gia; 35 tổ Hội nông dân nghề nghiệp với 806 hội viên, nông dân tham gia…..

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2024, Hội Nông dân trong tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh việc vận động nông dân thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vữngTiếp tục phát động và nâng cao chất lượng phong trào, khuyến khích, vận động các hộ nông dân SX-KD xây dựng các mô hình liên kết sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu nông sản; lấy nông dân SX-KD giỏi làm nòng cốt trong chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật.

Xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp và xây dựng, phát triển các mô hình chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp.Động viên hội viên, nông dân phát triển kinh tế hộ, kinh tế hợp tác mà nòng cốt là hợp tác xã theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/HNDTW, ngày 27/7/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá VII). Xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp với các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân, triển khai các mô hình, dự án, các hoạt động vay vốn, nhất là quỹ hỗ trợ nông dân…  Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội xây dựng kế hoạch và chương trình hành động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thành lập mới hợp tác xã, gắn với liên kết chuỗi giá trị.Đồng thời phối hợp tốt với Liên minh HTX tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phát triển KTTT (THT, HTX) trong năm 2024./.

                                                        Tin, ảnh: Bùi Hoa Thám – PCT Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN