LIÊN MINH HỢP XÃ TỈNH PHỐI HỢP VỚI UỶ BAN NHÂN DÂN...

LIÊN MINH HỢP XÃ TỈNH PHỐI HỢP VỚI UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN CÁC CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ LUẬT HỢP TÁC XÃ 2023

0
68

Thực hiện Chương trình trọng tâm năm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, ngày 25 tháng 11 năm 2023, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Nâm N’Đir, huyện Krông Nô, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với huyện Krông Nô tổ chức Hội nghị tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tham dự Hội nghị tuyên truyền có 30 người tham gia gồm các đồng chí là cán bộ Phòng Nông nghiệp, Tài Chính – Kế hoạch của huyên và các đồng chí là cán bộ xã, thôn, buôn, bản về tham dự.

Đ/c Đặng Quốc Dưỡng – PCT Liên minh HTX tỉnh phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Hội nghị đã được báo cáo viên, truyền đạt những nội dung cốt lõi của các Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 26 tháng 02 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 20 –NQ/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 20 và Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Luật Hợp tác xã năm 2023 sửa đổi đã được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 01/7/2024; đồng thời Hội nghị được nghe quán triệt nội dung Chương trình số 54-CTr/TU ngày 29 tháng 12 năm 2022 và Kế hoạch số 127/KH-UBND tỉnh ngày 06 tháng 3 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Sau khi tiếp thu những nội dung các đồng chí về địa phương là cán bộ nòng cốt để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để thành lập và phát triển kinh tế trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền

Tin và ảnh: Đặng Quốc Dưỡng – PCT Liên minh HTX tỉnh./.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN