HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC...

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TỈNH ĐẮK NÔNG – LẦN THỨ 15

0
175

Thực hiện Chức năng, nhiệm vụ được giao. Ngày 30/6/2023 Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh tổ chức họp Hội đồng quản lý Quỹ lần thứ 15 để báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX và Ban Kiểm soát Quỹ. Thành phần tham gia gồm: Thành viên HĐQL Quỹ; Trưởng Ban kiểm soát, đại diện 01 đơn vị nhận ủy thác: Ngân hàng Chính sách xã hội.

6 tháng đầu năm 2023 Quỹ đã phối hợp tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết của HĐQL Quỹ: Tích cực, chủ động tham mưu chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của Quỹ; Phối hợp tốt với Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH các huyện, thành phố thu hồi nợ gốc, lãi và cho vay theo đúng quy định, vốn thu hồi đến đâu kịp thời giải ngân, không để tồn đọng vốn. Cụ thể: Tổng số vốn của Quỹ: 8.053 triệu đồng, dư nợ cho vay 7.930 triệu đồng, phối hợp thu hồi và giải ngân cho vay 124,5 triệu đồng. Phối hợp với Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ vay vốn cho 01 HTX theo đúng quy định.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm: Theo dõi tình hình sử dụng vốn vay, thu hồi vốn gốc và lãi đến hạn theo quy định.Giải ngân kịp thời nguồn vốn thu hồi, không để tồn đọng vốn. Thường xuyên đôn đốc, phối hợp Quỹ Đầu tư phát triển xử lý nợ quá hạn (nợ xấu) của 01 thành viên HTX Đăk Nông Farm. Tập trung tham mưu chuyển đổi Quỹ hỗ trợ phát triển HTX theo quy định Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX và Thông tư hướng dẫn của các Bộ: Tài Chính, Lao động thương binh và Xã hội và Liên minh HTX Việt Nam và các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

                                                                        Tin, ảnh: Ngô Tuấn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN