Tại Quyết định số: 1626/QĐ-UBND ngày 6/10/2022 của UBND tỉnh Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030.

* Mục tiêu tổng quát: – Tiếp tục củng cố, phát triển KTTT, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp nông nghiệp mà trọng tâm là HTX cả về số lượng, quy mô thành viên, quy mô sản xuất kinh doanh, chất lượng hoạt động và đa dạng về loại hình gắn với xây dựng nông thôn mới…… Khắc phục tình trạng thành lập HTX nông nghiệp gia đình, thành lập HTX nông nghiệp theo mệnh lệnh hành chính.

* Mục tiêu cụ thể

– Giai đoạn 2022 – 2025

– Phấn đấu đến năm 2025: có 216 HTX nông nghiệp với 9.764 thành viên bình quân có 45 thành viên/01HTX nông nghiệp và 259 THT nông nghiệp với 5.750 thành viên, bình quân có 22 thành viên/THT nông nghiệp….

– Tăng trưởng doanh thu bình quân hàng năm của các HTX nông nghiệp đạt 12%/năm, THT nông nghiệp đạt 22,78%/năm; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX nông nghiệp tăng bình quân 14,71%/năm. Đến năm 2025, số lượng HTX nông nghiệp đạt loại khá, tốt đạt trên 50%; không còn HTX nông nghiệp yếu kém.

– Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 100% cán bộ quản lý điều hành HTX nông nghiệp…. đến 2025, tỷ lệ cán bộ quản lý HTX tốt nghiệp chuyên môn từ Trung cấp trở lên đạt ít nhất 25%, khoảng 50% Giám đốc HTX nông nghiệp qua đào tạo sơ cấp nghề Giám đốc.

– Thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất……

– Tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và HTX nông nghiệp. Phấn đấu đến năm 2025, có trên 60% HTX nông nghiệp có hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị, trong đó có trên 25% HTX nông nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị hoàn chỉnh.

* Giai đoạn 2026 – 2030

– Phấn đấu đến năm 2025: có 291 HTX nông nghiệp với 24.735 thành viên bình quân có 85 thành viên/01HTX nông nghiệp và 319 THT nông nghiệp với 9.450 thành viên, bình quân có 30 thành viên?THT nông nghiệp….

– Tăng trưởng doanh thu bình quân hàng năm của các HTX nông nghiệp đạt 6,4%/năm, THT nông nghiệp đạt 14, 87%/năm; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX nông nghiệp tăng bình quân 17%/năm. Đến năm 2030, số lượng HTX nông nghiệp đạt loại khá, tốt đạt trên 70%; không còn HTX nông nghiệp yếu kém.

– Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 100% cán bộ quản lý điều hành HTX nông nghiệp…. đến 2025, tỷ lệ cán bộ quản lý HTX tốt nghiệp chuyên môn từ Trung cấp trở lên đạt ít nhất 25%, khoảng 50% Giám đốc HTX nông nghiệp qua đào tạo sơ cấp nghề Giám đốc.

– Thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất……

– Tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và HTX nông nghiệp. Phấn đấu đến năm 2030, có trên 80% HTX nông nghiệp có hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị, trong đó có trên 35% HTX nông nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị hoàn chỉnh.

* Nhiệm vụ chính của Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030:

– Phát triển về số lượng các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp.

– Phát triển về chất lượng các tổ chức kinh tế tập thể, HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

– Nâng cao năng lực, nhận thức trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn.

– Đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ (công nghệ cao, công nghệ số, các công nghệ tiên tiến,…) cho phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

– Đẩy mạnh xây dựng liên kết giữa tổ chức kinh tế tập thể với các doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

– Đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

– Hỗ trợ đầu tư hạ tầng và chế biến sản phẩm.

* Giải pháp chính; theo Quyết định có 06 giải pháp chính….

* Kinh phí thực hiện:

– Ngân sách Nhà nước: Bố trí theo các cơ chế, chính sách quy định của Trung ương và địa phương và lồng ghép từ các chương trình/dự án/đề án có liên quan.

– Ngân sách ngoài Nhà nước (ngoài NSNN): Vốn đầu tư của các doanh nghiệp, tổ chức/cá nhân (vốn tự có và vốn tín dụng).

* Dự kiến nhu cầu kinh phí khái toán

Tổng kinh phí dự kiến: 205,450 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước là 153.747 triệu đồng (chiếm 74,8%). Bao gồm ngân sách Trung ương là 69.708 triệu đồng, ngân sách địa phương là 84.039 triệu đồng, cụ thể: Chia làm 02 giai đoạn: Giai đoạn 2022 – 2025: 129.995 triệu đồng….. Giai đoạn 2026 – 2030: 75.455 triệu đồng…..

* PHẦN TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Phân công trách nhiệm của các cơ quan trong công tác tổ chức thực hiện cụ thể như nội dung tại phần thứ tư của Đề án, bao gồm các Sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính: Lao động –Thương binh & Xã hội, Liên minh HTX tỉnh, Hội Nông dân tỉnh…. UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa… (theo chi tiết của Đề án).

Tổng hợp ĐA: PHÒNG KH&HT LIÊN MINH HTX TỈNH

BÌNH LUẬN