Thực hiện Chức năng, nhiệm vụ được giao. Ngày 19/7/2022 Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh tổ chức họp Hội đồng quản lý Quỹ lần thứ 13 để báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX và Ban Kiểm soát Quỹ.

Thành phần tham gia gồm: Thành viên HĐQL Quỹ; Trưởng Ban kiểm soát, đại diện 02 đơn vị nhận ủy thác: Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và cán bộ kiêm nhiệm Quỹ.

Sáu tháng đầu năm Quỹ hoàn thành các nhiệm đã đề ra, sử dụng vốn điều lệ được cấp để cho THT, HTX vay, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, thu hồi được gốc và lãi đúng thời hạn; bảo toàn được vốn điều lệ và hoạt động an toàn, hiệu quả. 6 tháng cuối năm Quỹ tiếp tục phối hợp với các đơn vị nhận ủy thác thu hồi vốn đến hạn và giải ngân nguồn vốn kịp thời cho THT, HTX vay vốn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh không để tồn đọng vốn và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Tin, ảnh: Ngô Tuấn

BÌNH LUẬN