Ngày 24 tháng 6 năm 2022, tại Uỷ ban nhân dân xã Đắk Gằn, huyện Đăk Mil. Thực hiện Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Uỷ ban nhân tỉnh về củng cố Hợp tác xã. Liên minh Hợp tác xác tỉnh phối hợp với HĐQT Hợp tác xã dịch vụ Xoài Đắk Gằn tổ chức họp để thông qua đánh giá thực trạng hoạt động của Hợp tác xã, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.
Về dự Hội nghị gồm có Thường trực và cán bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Phòng Nông nghiệp huyện, Uỷ ban nhân dân xã Đăk Gằn và 17 thành viên của Hợp tác xã về dự. Sau khi ổn định tổ chức, thay mặt HĐQT ông Hà Quang Đạo – Chủ tịch HĐQT thông qua bảng chấm điểm theo biểu mẫu Thông tư 03/TT-KHĐT để rà soát những tiêu chí làm được để phát huy, những tiêu chí chưa đạt để khắc phục và tổ chức, cũng cố trong thời gian tới để đưa Họp tác xã vào hoạt động có hiệu quả.

Tin, ảnh: Đặng Quốc Dưỡng – PCT Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN