Hướng tới Kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11/4, Liên minh HTX Việt Nam đã ban hành đề cương tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX và Liên minh HTX Việt Nam nhân Kỷ niệm 74 ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia tham gia HTX nông nghiệp và 9 năm ngày Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 11/4 là Ngày HTX Việt Nam.

kinh tế tập thể, HTX đang đóng góp một phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Ngày càng có nhiều mô hình HTX hoạt động hiệu quả, điển hình tiên tiến, phát triển theo chuỗi giá trị; đang từng bước góp phần mang lại thu nhập ổn định cho thành viên và người lao động; nâng cao đời sống người dân; góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới…

Theo báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam, năm 2019 khu vực kinh tế tập thể, HTX tiếp tục tăng cả về số lượng, chất lượng, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Tính đến hết 31/12/2019, cả nước có 24.618 HTX, tăng 9,6% so với năm 2018, trong đó, có: 15.495 HTX nông nghiệp, chiếm  64,1% trên tổng số HTX, tăng 1.783 HTX; 1.183 quỹ tín dụng nhân dân, chiếm 4,8% trên tổng số HTX, bằng so với năm 2018; 2.435 HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chiếm 9,9% trên tổng số HTX, tăng 116 HTX; 2.041 HTX thương mại, dịch vụ, chiếm 8,3% trên tổng số HTX, tăng 97 HTX; 1.478 HTX vận tải, chiếm 6% trên tổng số HTX, tăng 72 HTX; 995 HTX xây dựng, chiếm 4% trên tổng số HTX, tăng 47 HTX; 512 HTX môi trường, chiếm 2% trên tổng số HTX, tăng 24 HTX; 479 HTX dịch vụ khác (y tế, nhà ở, du lịch sinh thái…), chiếm 1,9% trên tổng số HTX, tăng 23 HTX.

Năm 2019 khu vực kinh tế tập thể, HTX tiếp tục tăng cả về số lượng, chất lượng, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước

Về Liên hiệp HTX: Cả nước thành mới 16 LHHTX, giải thể 6 LHHTX, tổng số LHHTX 85 (tăng 9 LHHTX, tăng 12,2% so với năm 2018); Về tổ hợp tác: Cả nước thành lập mới 9.500 THT, tăng 11% so với năm 2018.
Các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ, nhất là dịch vụ cung ứng đầu vào, đầu ra mang lại lợi ích cho thành viên, qua đó củng cố niềm tin và tăng cường sự liên kết, gắn bó của thành viên với tổ hợp tác HTX. Quy mô và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX tiếp tục được cải thiện, nhiều HTX, liên hiệp HTX tăng quy mô, số lượng thành viên, tài chính và mở rộng phạm vi hoạt động, xuất hiện những HTX liên kết, kết nạp doanh nghiệp là thành viên, có phạm vi hoạt động trên địa bàn cấp huyện, tỉnh, liên tỉnh. Mô hình HTX sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của quốc gia, vùng, địa phương ngày càng được mở rộng, trở thành xu thế chuyển đổi hình thức tổ chức sản xuất để HTX nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững (hiện cả nước có khoảng 2000 HTX sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị). Các HTX tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế – xã hội góp phần vào giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của người dân, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…
 Nguồn: vca.org.cn

BÌNH LUẬN