Giải quyết Đơn của HTX Vệ sinh môi trường Quyết Thắng

Liên minh HTX tỉnh làm việc với HTX Vệ sinh môi trường Quyết Thắng

Sau khi nhận được Đơn ngày 01/01/2018 của HTX Vệ sinh môi trường Quyết thắng, tỉnh Đắk Nông, Báo Điện tử Pháp luật và Môi trường đăng bài: “Có hay không một HTX môi trường bị o ép?” vào ngày 6/1/2018 và ngày 13/1/2018 đăng tiếp bài “Có hay không một HTX môi trường bị o ép? (Kỳ 2)”; Báo Dân trí đăng bài: “Hợp tác xã cầu cứu vì hàng chục công nhân đứng trước nguy cơ thất nghiệp”. Với chức năng, nhiệm vụ là tổ chức đại diện và bảo vệ, lợi ích hợp pháp của các thành viên (Điều 58 Luật Hợp tác xã năm 2012), Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức làm việc với HTX Vệ sinh môi trường Quyết thắng, UBND thị trấn EaT’linh, xã Nam Dong, UBND huyện Cư Jút và Phòng Tài nguyên và Môi trường. Kết quả làm việc cho thấy: HTX Vệ sinh môi trường Quyết Thắng hoạt động trong lĩnh vực thu gom rác tại 7 xã, 1 thị trấn của huyện Cư Jút và Khu Công nghiệp Tâm Thắng, được giao thực hiện các nhiệm vụ công của huyện như: Chăm sóc cây xanh, thảm cỏ tại các tuyến đường đô thị, hoa viên, sân vận động, hồ Trúc,… với kinh phí 1,6 tỷ đồng/năm. Sang năm 2018, UBND huyện Cư Jút tạo điều kiện cho một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng mới bổ sung ngành nghề vệ sinh môi trường đô thị, chăm sóc cây xanh, cắt giảm một số nhiệm vụ công từ HTX vệ sinh môi trường Quyết Thắng sang giao cho doanh nghiệp, đồng thời một số xã, thị trấn mời HTX lên làm việc có thể chấm dứt hợp đồng cung ứng dịch vụ lao động công ích đã ký kết, hoặc chia sẻ giao bớt cho doanh nghiệp thực hiện. Hiện tại, HTX có 45 lao động, với 70% là đồng bào dân tộc thiểu số, còn lại chủ yếu là người nghèo, cô đơn, tiền lương 5-7 triệu đồng/tháng, có đóng bảo hiểm xã hội, lương tháng thứ 13. Năm 2017, HTX được nhận cờ của Chính phủ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc và cờ thi đua của UBND tỉnh, là điểm sáng trong phát triển Kinh tế tập thể của tỉnh. Nguyện vọng của HTX là được UBND huyện Cư Jút, các xã, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi cho HTX được tiếp tục thu gom, vận chuyển rác thải, thực hiện các nhiệm vụ công để ổn định sản xuất, giải quyết việc làm, sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng (hình thành từ nguồn vốn đóng góp của các thành viên và vốn vay) không thể chuyển sang làm việc khác được. Liên minh HTX tỉnh đã đề nghị các cấp các ngành, huyện Cư Jút của tỉnh như sau:
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển Kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác xã. Tại Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội bổ sung năm 2011, xác định: “Kinh tế nhà nước cùng với Kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”. Tiếp tục quán triệt thực hiện Kết luận số 56–KL/TW ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương V khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 02/10/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 56 của Bộ chính trị; Thông báo Kết luận số 04/TB-UBND, ngày 09/1/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về Kết luận của Trưởng ban chỉ đạo Phát triển Kinh tế tập thể tại Hội nghị tổng kết kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX năm 2018. Coi việc phát triển các hợp tác xã gắn với xây dựng nông thôn mới (Tiêu chí 13 của Bộ tiêu chí nông thôn mới) là nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập và hoạt động của HTX theo mô hình kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm; trong khi đó tại huyện Cư Jút đến nay có 9 HTX đang hoạt động, thấp hơn  so với bình quân chung của tỉnh; trong đó 4 HTX trên địa bàn xã Đắk Wil và Tâm Thắng có từ 30 thành viên trở lên đáp ứng tiêu chí nông thôn mới, 5/7 xã còn lại chưa đủ tiêu chí nông thôn mới (3 xã có hợp tác xã có dưới 30 thành viên và 2 xã chưa có HTX).
Về quan điểm, nhận thức về phát triển Kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX là quá trình tất yếu, rất thành công ở các nước phát triển, không chỉ để giải quyết vấn đề về nông thôn và nông dân, đảm bảo an sinh xã hội mà còn để ổn định chính trị, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Không thể tồn tại, thờ ơ lâu dài bởi nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, tự phát, hầu hết các sản phẩm do thương lái thu mua, tiêu thụ, thua thiệt thuộc về nông dân, khi mà khu vực nông thôn và nông dân của huyện Cư Jút chiếm hơn 80% dân số, tình trạng tụt hậu, khó khăn hơn khi bước vào thời kỳ nông nghiệp 4.0. Cần có định hướng, vận động, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, tự phát liên kết sản xuất theo hình thức tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm để hội nhập và phát triển bền vững. Đối với HTX đang hoạt động, coi đây là thành phần yếu thế của Kinh tế tập thể, cần tạo điều kiện, thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với HTX. Cụ thể, cần phải xem xét lại sự quan tâm của UBND huyện Cư Jút đối với HTX Vệ sinh Môi trường Quyết Thắng trong thời gian gần đây.
Về xã hội hóa thực hiện các nhiệm vụ công, đảm bảo tiêu chí vệ sinh môi trường đô thị văn minh và nông thôn mới trên địa bàn huyện Cư Jút là cần thiết. Song cần có lộ trình hợp lý, kế thừa và phát huy hoạt động của HTX vệ sinh môi trường Quyết Thắng, coi đây là mô hình HTX kiểu mới hoạt động theo đúng Luật HTX năm 2012, là điểm sáng trong việc phát triển Kinh tế tập thể của tỉnh và huyện Cư Jút, là kết quả của sự cố gắng, dày công xây dựng của chúng ta trong nhiều năm qua, là sự nổ lực cố gắng của Hợp tác xã trong bối cảnh hiện nay không ít người kể cả cán bộ, công chức đang còn hoài nghi về xây dựng mô hình hợp tác kiểu mới do thất bại của các hợp tác trước đây, không chuyển biến kịp thời theo yêu cầu đổi mới của đất nước.

Đề nghị UBND huyện Cư Jút thực hiện Công văn số 581-CV/HU ngày 13/12/2017 của Huyện ủy Cư Jút về việc tạo điều kiện để HTX Vệ sinh Môi trường Quyết Thắng ổn định và phát triển bền vững, triển khai đến UBND huyện, các phòng của huyện, UBND các xã, thị trấn, như: Tạo điều kiện cho HTX tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ công, thu gom rác thải ở khu vực HTX chưa có điều kiện thực hiện để tránh chồng chéo giữa HTX và doanh nghiệp.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của HTX Vệ sinh môi trường Quyết thắng được tiếp tục thu gom rác thải trên địa bàn các xã, thị trấn theo Hợp đồng cung ứng dịch vụ đã ký kết. Quán triệt không để xảy ra tuỳ tiện có sự chỉ đạo, vận động không sử dụng dịch vụ của HTX Vệ sinh môi trường Quyết Thắng mà hợp đồng với doanh nghiệp thực hiện, khó khăn cho hoạt động của HTX Vệ sinh môi trường Quyết Thắng. Đồng thời có sự kiểm tra để minh bạch thông tin.

Quan tâm, tiếp tục giao các nhiệm vụ công năm 2018 cho HTX Vệ sinh môi trường Quyết Thắng thực hiện, lưu ý đến việc làm, thu nhập ổn định cho 45 lao động thường xuyên của HTX mà chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, sử dụng các trang thiết bị làm việc chuyên dụng vệ sinh môi trường không thể chuyển sang làm việc khác được (đặc biệt đối với tài sản không chia) của HTX, coi đây là nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn của huyện Cư Jút.

Trang thông tin điện tử Liên minh HTX tỉnh tiếp tục đưa tin vể kết quả giải quyết Đơn của HTX Vệ sinh môi trường Quyết Thắng.

                                                   Trần Văn Đức – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông

BÌNH LUẬN