Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, giống cây trồng trên địa bàn tỉnh

0
800

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3390/UBND-NN, chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, giống cây trồng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện Kế hoạch năm cao điểm thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017 đã được UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 10/4/2017.

Ảnh minh họa

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời, rộng rãi các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản đến mọi người dân; các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn và cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thống kê, kiểm tra đánh giá phân loại do Cục Quản lý chuyên ngành tổ chức.

Lập kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo định kỳ, đột xuất có trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh việc triển khai, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân áp dụng, nhân rộng quy trình sản xuất tốt, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như: VietGAP, VietGAHP, GMP, SSOP, HACCP… Phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan xây dựng dự toán kinh phí và Quy chế phối hợp về công tác kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị như Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính,Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông,UBND các huyện, thị xã, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Doanh nghiệp tỉnh và các tổ chức, đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao.

H.N
daknong.gov.vn

BÌNH LUẬN