Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 2277/UBND-NNTNMT ngày 23/4/2024 về việc sắp xếp lại hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh; trong đó, UBND tỉnh giao: Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan tổ chức cuộc họp để thống nhất việc tham mưu UBND tỉnh các vấn đề có liên quan đến chủ trưởng tổ chức sắp xếp lại hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh. Trong đó, lưu ý phải đánh giá, khẳng định về khả năng bố trí đủ vốn điều lệ 20 tỷ đồng; hiệu quả hoạt động của mô hình mới sau khi tổ chức sắp xếp lại. Chiều ngày 7/5/2024 Lãnh đạo Sở Nội vụ đã chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp có: Đ/c Trần Đình Ninh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đại diện Sở Tài chính; Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã, Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh. Lãnh đạo, 01 Chuyên viên Phòng Tổ chức bộ máy, Sở Nội vụ, Chuyên viên kiêm nhiệm Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh.

Đ/c: Bùi Hiếu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu cuộc họp

Trên cơ sở Báo cáo kết quả hiệu quả hoạt động của Quỹ, công tác tham mưu chuyển đổi, đề xuất phương án sắp xếp lại hoạt động, lộ trình bổ sung vốn Điều lệ theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ.

Đ/c Trần Đình Ninh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ý kiến phát biểu của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bố trí vốn Điều lệ cho Quỹ; nguồn vốn đầu tư phát triển của địa phương giai đoạn 2021 – 2025 và đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 – 2030. Hiện nay vốn Điều lệ của Quỹ mới đạt: 8 tỷ đồng (còn thiếu:12 tỷ đồng). Theo lộ trình sau khi được chấp thuận cấp có thẩm quyền về tổ chức sắp xếp lại hoạt động của Quỹ. Sở cam kết phối hợp tham mưu phấn đấu đến năm 2030 vốn Điều lệ của Quỹ dự kiến đạt: 25 tỷ đồng. Về ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Sở Tư pháp, và các đơn vị tham dự, Liên minh HTX tỉnh đều thống nhất tổ chức sắp xếp lại hoạt động của Quỹ theo đúng quy định sau khi có chủ trương của UBND tỉnh; đồng thời nghiên cứu tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết chấp thuận về tổ chức sắp xếp lại hoạt động của Quỹ (theo đúng mô hình hoạt động tại Nghị đính số 45/2021/NĐ-CP). Kết luận cuộc họp Đ/c Bùi Hiếu, Phó Giám đốc; giao Phòng Tổ chức bộ máy Sở Nội vụ tổng hợp Báo cáo đề xuất UBND tỉnh thống nhất cho chủ trương tổ chức, sắp xếp lại mô hình hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Đắk Nông hoàn thành trước ngày 10/5/2024.

                                                Tin, ảnh: Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh

BÌNH LUẬN