Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-BTVLMHTXVN tổ chức Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 với thời gian thực hiện cả năm 2024, trong đó cao điểm từ ngày 29/3/2024 đến 29/4/2024. Với chủ đề “Vì sự phát triển bền vững của Hợp tác xã”. Được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông giao cho Liên minh HTX tỉnh chủ trì với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức Lễ phát động theo Kế hoạch số 123/KH-LMHTX ngày 27/02/2024 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh về việc triển khai Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024.

Chiều ngày 2/4 tại Trung tâm thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức Lễ phát động tham dự và phát biểu chỉ đạo có Đ/c: Lê Trọng Yên TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của tỉnh Đắk Nông, đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa, các đồng chí Ban chấp hành, Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2020 – 2025 đại diện 30 Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh về tham dự Lễ phát động.

 Phát biểu tại buổi Lễ xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn đặt ra cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã của cả nước trong giai đoạn mới, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chính thức lấy Tháng 4 năm 2024 – Là năm đầu tiên triển khai Tháng hành động vì hợp tác xã với Chủ đề “Vì sự phát triển bền vững của hợp tác xã” và được diễn ra cao điểm từ ngày 29/3 đến 29/4/2024. Thời gian qua khu vực kinh tế tập thể của tỉnh Đắk Nông, phát triển ổn định, tỷ lệ HTX làm ăn có hiệu quả đạt khá, số HTX đạt doanh thu, lợi nhuận cao ngày càng tăng; các loại hình kinh tế hợp tác, HTX của tỉnh tăng mạnh về số lượng và chất lượng…. Để Tháng hành động thật sự trở thành phong trào, hoạt động truyền thống của kinh tế tập thể, qua đó phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới đúng theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Đồng chí đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các Tổ chức kinh tế tập thể nghiên cứu, triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

Đ/c: Lê Trọng Yên TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động… (Ảnh – Xuân Hạnh PTD)

Một là, Tiếp tục bám sát Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, Luật Hợp tác xã năm 2023, Chương trình hành động số 54 của Tỉnh ủy Đắk Nông, Kế hoạch số 127 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, của Liên minh HTX tỉnh để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Tháng hành động, phù hợp với tình hình, đặc thù và điều kiện của khu vực kinh tế tập thể tỉnh.

Hai là, Làm tốt công tác dự báo tình hình kinh tế tập thể, hợp tác xã trong năm 2024 và những năm tiếp theo, để chủ động, tiếp cận khoa học – kỹ thuật, nắm bắt thông tin, bồi dưỡng kiến thức để ứng dụng vào sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực quản trị, điều hành, đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng với yêu cầu của thị trường, phù hợp với xu hướng thương mại toàn cầu.

Ba là, Thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Liên minh Hợp tác xã là đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên. Phát huy vai trò hướng dẫn, chia sẽ thông tin, vận động thực hiện đầy đủ các chính sách đối với kinh tế tập thể. Đẩy mạnh công tác tư vấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn, củng cố hoạt động của các Hợp tác xã còn yếu kém; nhất là các Hợp tác xã tham gia xây dựng Chương trình Mục tiêu quốc gia nông thôn mới; kịp thời đề xuất tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho Hợp tác xã. Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong thực hiện các cơ chế, chính sách đã ban hành của Trung ương, của tỉnh.

 Bốn là, Chú trọng xây dựng các mô hình HTX kiểu mới gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo định hướng phát triển bền vững. Xây dựng các mô hình HTX liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, gắn với sản phẩm OCOP, gắn với du lịch cộng đồng, ứng dụng công nghệ 4.0. Nhân rộng các mô hình Hợp tác xã điển hình, tiến tiến, các mô hình mới có sức lan tỏa lớn trong phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, tạo ra nhiều việc làm ổn định cho người lao động, tăng nguồn thu nhập cho thành viên, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế – xã hội; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, thực hiện có hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đ/c: Nguyễn Khải – Ủy viên BCH Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, Phó Trưởng BCĐ phát triển KTTTT tỉnh Phát động Tháng hành động vì HTX năm 2024 và đọc Thư Chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư . (Ảnh – Xuân Hạnh PTD)

Để tổ chức phát động thắng lợi Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 và tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xác định rõ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đề ra. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, ban ngành và các tổ chức chính trị – xã hội trong tỉnh, UBND huyện, thành phố cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp và hỗ trợ cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh hoạt động hiệu quả trong Tháng hành động vì Hợp tác xã, góp phần cùng với tỉnh, thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2024 và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII đề ra.

                                                                                    Bài: Phòng Kế hoạch Hỗ trợ 

BÌNH LUẬN