Thực hiện Quyết định 1563/ QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ngày 22/9/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổ chức, cũng cố hoạt động hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012 trên đia bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 – 2025. Căn cứ Công văn số 703/UBND – TCKH ngày 7/4/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Cư Jut về đăng ký cũng cố lại hoạt động Hợp tác xã trên địa bàn huyện. Liên minh Hợp tác xã tỉnh xây dựng Kế hoạch phối hợp với huyện tiến hành củng cố Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải 2/9 huyện Cư Jut.


Qua một thời gian triển khai, ngày 04/11/2022 tại trụ sở Hợp tác xã Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Cư Jut và HĐQT Hợp tác xã đã tiến hành bàn giao hồ sơ, đồng thời đánh giá kết quả làm được và chưa làm được để thời gian tới căn cứ vào biên bản của Đoàn tổ chức hoạt động có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.
Sau khi làm thủ tục bàn giao thay mặt Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện và Lãnh đạo Hợp tác xã cảm ơn Đoàn củng cố đã chỉ ra những mặt được và các mặt còn hạn chế để kịp thời khắc phục đưa Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả đúng quy định của pháp luật trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Đặng Quốc Dưỡng – Phó chủ tịch LMHTX tỉnh

BÌNH LUẬN