Ngày 01/6/2022 tại cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh có cuộc làm việc với Đồng chí: Trần Mạnh Đương- Chủ tịch, Đồng chí: Đỗ Ngọc Khang và các Đồng chí ủy viên của Liên hiệp hội Khoa học – kỹ thuật tỉnh.

Nội dung Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh năm bắt tình hình sản xuất nông nghiệp, hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh được Uỷ ban nhân dân tỉnh để có cơ sở góp ý và phản biện Đề án sát đúng với tình hình để khi triển khai có hiệu quả. Thay mặt Thường trực Liên minh Hợp tác xã đã thông qua báo cáo tình hình kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đồng thời hai bên tiến hành trao đổi một số nội dung cần quan tâm, những việc làm tốt và chưa tốt để có cơ sở phản biện góp ý cho Đề án được tốt hơn trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Đặng Quốc Dưỡng – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

BÌNH LUẬN