Trung tâm Phát Triển và Hội Nhập (CDI) là một tổ chức Phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam. CDI được thành lập vào tháng 8 năm 2005, theo quyết định thành lập số A – 399 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm thực hiện các hoạt động liên kết khu vực công, kinh doanh và người dân để cùng nhau giải quyết các vấn đề toàn cầu nảy sinh và các khoảng cách xã hội trong bối cảnh hội nhập thay đổi nhanh chóng ở Việt Nam.

Ngày 15/12/2018, Đại sứ quán Ireland đã phê duyệt đề xuất hoạt động dự án Cải thiện sinh kế cho các nông dân sản xuất quy mô nhỏ, lẻ thông qua: xây dựng chuỗi giá trị nông sản và cải thiện tiếp cận thị trường cho năm thứ tư từ 15/12/2018 đến 15/12/2019. Một trong các mục tiêu chiến lược là nhân rộng mô hình thực hành sản xuất và kinh doanh nông nghiệp tốt, xây dựng cộng đồng VietFarm. Tiêu chuẩn VietFarm là bộ tiêu chuẩn hài hòa với các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, mang tính tự nguyện của các cơ sở sản xuất chế biến nông sản Việt Nam. Dự án được triển khai trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, Tây Bắc, Đông Nam Bộ, Đồng bằng song Hồng và sông Cửu Long.

 Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông (LMHTXĐN) là tổ chức kinh tế – xã hội, được hình thành theo hệ thống Liên minh từ Trung ương đến tỉnh. Đại diện cho các thành viên trong quan hệ đối nội, đối ngoại, nhằm mục đích phát triển kinh tế hợp tác và Hợp tác xã, Liên minh chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ Đắk Nông, quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, hoạt động theo pháp luật Việt Nam, điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Điều lệ Liên minh hợp tác xã tỉnh Đắk Nông.

Với chức năng là tổ chức các hoạt động kinh tế, tư vấn hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển của tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX), Liên hiệp HTX, thực hiện các chương trình hỗ trợ, dự án phát triển HTX và các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao, tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ HTX và dạy nghề cho xã viên, người lao động. Và được mời hợp tác, tiếp nhận sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tổ chức và giúp đỡ các đơn vị thành viên mở rộng quan hệ hợp tác về kinh tế, liên doanh, liên kết để cùng có lợi, cùng phát triển; tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ, các khoản viện trợ để phát triển hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã khi được cấp có thẩm quyền cho phép.

Dự kiến tháng 08/2019, LMHTX tỉnh Đắk Nông sẽ tổ chức Hội thảo: “Xây dựng mô hình tiêu biểu HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị” trên cơ sở kết hợp nhiều thành phần các bên tham gia và cũng hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật.

 

BÌNH LUẬN