Trang chủ Uncategorized Bảng chấm điểm

Bảng chấm điểm

Danh mục:

Mô tả

                                                                             Mẫu số 04

LIÊN MINH HTX VIỆT NAM
CỤM THI ĐUA 5 TỈNH
TÂY NGUYÊN
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢNG CHẤM ĐIỂM
 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ THI ĐUA NĂM 2019
(Kèm theo Báo cáo số:     /BC- LMHTX , ngày         tháng  11   năm 2019
Của  Cụm thi đua Tây Nguyên)

STT Nội dung và chỉ tiêu thi đua Số điểm tối đa Đắk Nông Đắk Lắk Lâm Đồng Gia Lai Kom Tum
1 Làm tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của Thường trực (thành viên) Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX 10 10 10 10 10 10
– Tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ HTX. 5 5 5 5 5 5
– Phối hợp với các sở ngành ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phát triển kinh tế hợp tác, HTX. 2 2 2 2 2 2
– Có kế hoạch, chương trình, dự án hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX. 3

 

3 3 3 3 3
2 Tuyên truyền phát triển HTX và hoạt động của Liên minh HTX; phát triển thành viên của Liên minh HTX 10 9 10 9 8 9
Tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông. 3 3 3 3 3 3
Tuyên truyền thông qua các sự kiện (hội nghị, đào tạo, hội thảo…). 3 3 3 3 3 3
Phát triển thành viên của Liên minh HTX cấp tỉnh

– Tỷ lệ % HTX là thành viên đạt từ 80% trở lên.

 

4

 

4

 

3

 

2

 

3

– Tỷ lệ % HTX là thành viên đạt từ 60% đến dưới 80%. 3 3
– Tỷ lệ % HTX là thành viên dưới 60%. 2
3 Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới HTX hàng năm 15 15 15 15 15 15
– Tư vấn thành lập mới được từ 20 HTX trở lên (riêng Liên minh HTX thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thành lập mới từ  25 HTX trở lên). 15

 

 

15 15 15 15 15
– Tư vấn thành lập mới từ 15 đến 19 HTX (riêng Liên minh HTX thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thành lập mới từ  20 đến 24 HTX). 13

 

 

– Tư vấn thành lập mới từ 10 đến 14 HTX (riêng Liên minh HTX thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thành lập mới từ 15 đến 19 HTX). 10

 

 

– Tư vấn thành lập mới dưới 10 HTX (riêng Liên minh HTX thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thành lập mới dưới 15 HTX). 5
4 Lập và gửi báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình phát triển kinh hợp tác, HTX và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, thành phố theo quy định của Liên minh HTX Việt Nam 15 15 15 13 15 13
– Đảm bảo 100% số lượng, chất lượng và thời gian nộp báo cáo. 15

 

15 15 15
Đạt từ 80% đến dưới 100% số lượng, chất lượng và thời gian nộp báo cáo. 13

 

13 13
– Đạt từ 50% đến dưới 80% số lượng, chất lượng và thời gian nộp báo cáo.

– Đạt dưới 50% đến dưới 80% số lượng, chất lượng và thời gian nộp báo cáo.

10

 

5

 

5

Triển khai thực hiện nội dung các Nghị quyết của BCH của Liên minh HTX cấp tỉnh và Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam trong năm đạt hiệu quả 15 15 15 15 10 15
– Triển khai thực hiện 100% nội dung các Nghị quyết của BCH Liên minh HTX cấp tỉnh và đạt trên 70% Nghị quyết của BCH Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam. 15

 

 

15 15

 

 

15

 

 

15
– Triển khai thực hiện từ 70% đến dưới 100% nội dung các Nghị quyết của BCH Liên minh HTX cấp tỉnh và đạt từ 50% đến 70% Nghị quyết của BCH Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam. 10

 

 

 

     10
– Triển khai thực hiện dưới 50% nội dung các Nghị quyết của BCH Liên minh HTX cấp tỉnh và đạt dưới 50% Nghị quyết của BCH Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam. 5

 

6 Phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan thực hiện các chương trình, kế hoạch 10 10 10 10 10 10
– Xây dựng HTX, Liên hiệp HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị. 5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

– Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. 2

 

2

 

     2

 

 

     2

 

 

     2

 

 

2

 

– Hướng dẫn, hỗ trợ HTX thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, hỗ trợ thành viên phát triển ngành nghề góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phân công lao động. 2 2 2 2 2 2
– Xây dựng quy hoạch tổng thể, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống; xây dựng và triển khai chương trình khuyến nông… 1

 

 

1

 

1 1 1 1

 

7 Tổ chức có hiệu quả công tác đại diện và các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các HTX, Liên hiệp HTX 10

 

10 10 10 10 10
– Tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các HTX thành viên, hỗ trợ về pháp lý, chính sách về đất, thuế… 2 2 2 2 2 2
– Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại: tham gia triển lãm, hội chợ, mở trang website giới thiệu sản phẩm… 2 2 2 2 2 2
– Tư vấn, hỗ trợ về tín dụng. 2 2 2 2 2 2
– Tư vấn, hỗ trợ về chuyển giao công nghệ, đăng ký quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế… 2 2 2 2 2 2
– Tư vấn, hỗ trợ giúp đỡ về bồi dưỡng đào tạo cán bộ để nâng cao năng lực quản trị HTX. 2 2 2 2 2 2
28 Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước 5 5 5 5 5 5
– Chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định, quy chế ở cơ sở (thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…). 1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

– Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. 1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

– Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo, các hoạt động văn nghệ, thể thao do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức. 1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

– Đảm bảo ổn định đời sống, môi trường làm việc tốt cho cán bộ, viên chức, người lao động. 1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

– Tổ chức Đảng, Đoàn thể trong sạch, vững mạnh; nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội. 1

 

1

 

1 1 1 1

 

9 Thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 5 5 5 5 5
– Tổ chức, triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; các phong trào thi đua do Liên minh HTX Việt Nam phát động. 2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

– Phát động, triển khai các phong trào thi đua; sơ kết, tổng kết phong trào thi đua (có chủ đề, nội dung, tiêu chí, có kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể). 1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

– Đăng ký thi đua, ký kết giao ước trong các Cụm Thi đua, Liên minh HTX Việt Nam. 1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

– Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; tham gia đầy đủ các hoạt động của Cụm Thi đua. 1 1 1

 

 

1

 

 

1

 

 

1
10 Điểm thưởng 5 5 4 4 2 2
– Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ theo kế hoạch trong năm đươc giao. 2

 

2

 

2

 

2

 

0

 

2
– Tư vấn thành lập mới được từ 30 HTX trở lên (riêng Liên minh HTX thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thành lập mới từ  35 HTX trở lên). 2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

– Có các nội dung thực hiện sáng tạo, có hiệu quả nổi bật trong tổ chức, thực hiện phong trào thi đua và hoạt động của Cụm thi đua. 1 1 0 0 0
TỔNG CỘNG ĐIỂM 100 99 99 96 96 94

 

* Ghi chú:

  1. Liên minh HTX các tỉnh, thành phố tự chấm điểm cả 10 nội dung trên với tổng số tối đa là 100 điểm, gửi Cụm trưởng theo quy định.
  1. Cụm trưởng, Cụm phó tổng hợp, rà soát, trao đổi và thống nhất với các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua.
  2. Cụm trưởng tổng hợp kết quả chấm điểm và báo cáo về Liên minh HTX Việt Nam (qua Ban Tổ chức cán bộ) trước ngày 20/12 hàng năm.

Tải bảng chấm điểm tại đây: Bảng chấm điểm Cụm

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bảng chấm điểm”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *